روایت خبرنگاران از صنعتی که با توانی تماما ایرانی حرکت می کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، شاید برخی منفعت طلب و معاندان سنگ اندازی های خود را در این صنعت داشته باشند، اما توان، سرعت و نیروی جوان ایرانی از ابتدای انقلاب تا کنون کاهش نیافته است و همچنان به سمت هدف با نیروی مضاعف درحال حرکت است. کارهایی که نمیتوان گفت یک سری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کمیل نیوز، شاید برخی منفعت طلب و معاندان سنگ اندازی های خود را در این صنعت داشته باشند، اما توان، سرعت و نیروی جوان ایرانی از ابتدای انقلاب تا کنون کاهش نیافته است و همچنان به سمت هدف با نیروی مضاعف درحال حرکت است.
کارهایی که نمیتوان گفت یک سری آمارهای روی کاغذ است، بلکه قابل مشاهده بوده و در روند رشد و توسه کشور کمک رسان است.