قهر کردن پدر شهید عجمیان در برنامه زنده

کمیل نیوز-درخواست پدر شهید عجمیان برای رسیدگی عادلانه و بدون دخالت افراد غیر مرتبط در پرونده شهید.